Menu Close

Ugdymas karjerai

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, reikalingas karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Karjeros kompetencijos:
1. Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
2. Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
3. Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą.
4. Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Uždaviniai:
1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
2. Pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones teikti mokiniams informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes.
3. Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
4. Panaudoti mokinių tėvų, buvusių mokinių profesinę patirtį.
5. Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ DARBO GRUPĖ:
Regina Maigienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė;
Marija Liekmanytė, psichologė – ugdymo karjerai specialistė;
Emilija Braslauskaitė, psichologo asistentė – ugdymo karjerai specialistė;
Algis Jasiliomis – 8b klasės vadovas;
Inga Peslekaitė – IIb klasės vadovė;
Eglė Žukauskienė – IVa klasės vadovė;
Jurgita Sprindžiūnienė – dailės mokytoja;
Edita Lukaševičienė – pradinių klasių mokytoja.

 

Ugdymo karjerai veiklos planas 2023-2024 m. m.