Menu Close

Socialinė-pilietinė veikla

Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir, reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas.

Socialinės-pilietinės veiklos uždaviniai:

 1. Skatinti mokinių visapusišką asmenybės brandą ir dalyvavimu grįstą mokymąsi.
 2. Padėti įsisąmoninti kiekvieno asmens atsakomybę kuriant savo asmeninę, vietos bendruomenės ir platesnės visuomenės gerovę bei paskatinti mokinius ieškoti pozityvių saviraiškos būdų.
 3. Skatinti mokinius apgalvoti savo patirtis, ugdytis savistabos įgūdžius, gebėjimą kritiškai įsivertinti savo priimtų sprendimų pagrįstumą ir pridėtinę vertę sau patiems ir bendruomenei, kuriai mokiniai priklauso.

Socialinės-pilietinės veiklos kryptys gimnazijoje

Pagalbos mokyklai veikla:

 • pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant stendus;
 • pagalba klasių vadovams;
 • budėjimas pertraukų metu;
 • budėjimas renginių metu;
 • mokyklos bendrųjų erdvių apipavidalinimas, jaukios aplinkos kūrimas;
 • mokyklos patalpų tvarkymas, mokymo priemonių kūrimas;
 • darbas gimnazijos bibliotekoje.

Projektinė, organizacinė veikla:

 • dalyvavimas kultūriniuose, prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai, pilietinio ugdymo ir kt. projektuose;
 • dalyvavimas akcijose;
 • renginių, parodų organizavimas;
 • dalyvavimas miesto ar respublikinėse pilietinėse akcijose, konkursuose, projektuose.

Ekologinė veikla:

 • gimnazijos aplinkos tvarkymas;
 • dalyvavimas tvarkant Vilniaus miesto aplinką;
 • dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose.

Socialinė (pedagoginės pagalbos) veikla:

 • pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams;
 • pagalba naujai atvykusiems mokiniams;
 • pagalba organizuojant sportinę veiklą;
 • pagalba mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, klasių vadovams.

Kita veikla:

 • atstovavimas gimnazijai vykdant visuomeninę veiklą (akcijas, minėjimus);
 • veikla Mokinių taryboje;
 • dalyvavimas koncertinėse programose;
 • pagalba gimnazijoje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai);
 • pagalba organizuojant sportinę veiklą;
 • pagalba mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, klasių vadovams.

 

Socialinės-pilietinės veiklos galimybes už gimnazijos ribų

Daugiau nuorodų:

https://savaplatforma.lt/

http://www.savanoriaujam.lt/organizacijos/?miestas=Vilnius

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas