Menu Close

Visos dienos mokykla

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Tikslas:
Saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

Uždaviniai:
1) užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą ir mokytojų konsultacijas mokiniams ruošiant namų darbus;
2) papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik gimnazijos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas;
3) plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);
4) stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
5) organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės metu;
6) sudaryti sąlygas tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

 

VDM grupės 2023-2024 m. m.