Menu Close

Kryptingas ugdymas menu

KRYPTINGO UGDYMO MENU TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS – siekti asmenybės ugdymosi per kūrybinę veiklą, keliant prioritetus ugdymosi procesui, kultūrinei individo brandai, dalijimuisi pozityviąja patirtimi, suteikiant mokiniams žinių, gebėjimų ir įgūdžių, formuojančių savarankiškam ir aktyviam gyvenimui reikalingas meninę bei bendrąsias kompetencijas, ugdyti asmenybes, dalyvausiančias kultūringos visuomenės kūrime.

UŽDAVINIAI:

  • Skatinti mokinio mokymosi motyvaciją ir poreikį savarankiškai domėtis menu.
  • Pasitelkiant įvairias dailės/muzikos/teatro/šokio priemones, būdus bei technikas ugdyti mokinio gebėjimą kūrybingai reikšti savo patirtį.
  • Aktyvia kūrybine, stebėjimo bei tyrinėjimo, analizės, vertinimo, interpretavimo veikla plėtoti mokinio meninę kompetenciją, ugdyti pozityvias kultūrines nuostatas, toleranciją, gebėjimą aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime.
  • Ugdyti meno, kultūros ir kitų gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajų suvokimą.
  • Siekti, kad mokiniai išmoktų vertinti savo pastangas ir tobulėjimą, išmoktų prisitaikyti socialinėje aplinkoje, bendraamžių terpėje, stiprintų savo mokymosi motyvaciją.
  • Siekti, kad mokiniai pasinaudotų kūrybinės meninės raiškos gebėjimais ir žiniomis asmeniniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje, noriai dalintųsi gerąja patirtimi su kitais.
  • Atsižvelgiant į numatomą tolesnį mokymąsi ir planuojamą karjerą ugdyti mokinio gebėjimus mąstyti ir planuoti veiklą: analizuoti, kelti idėjas, kūrybiškai ieškoti ir atrasti sprendimus, apibendrinti įgytą patirtį.

 

KRYPTINGO UGDYMO MENU PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS

1. Priimant mokytis į gimnazijos 1–12 klases nuo 2018–2019 m. m. vykdoma atranka.
2. Esant meninio ugdymo klasėje laisvų vietų mokiniai gali keisti Kryptingo ugdymo menu programos sritį nuo rugsėjo 1 d.
3. 11–12 kl. menų programos keitimo tvarką reglamentuoja Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos Mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka.
4. Kryptingo ugdymo menu programa integruojama į Neformaliojo švietimo užsiėmimus.
5. Neformaliojo švietimo meninio ugdymo užsiėmimus gali lankyti kiekvienas pageidaujantis Tuskulėnų gimnazijos mokinys.
6. Meniniam ugdymui panaudojamos gimnazijos nuožiūra skirstomos pamokos bei neformaliojo ugdymo valandos.
7. Moksleivių pamokų krūviai neviršija nustatytų normų.
8. Gimnazija naudojasi galimybėmis dėl klasių dalijimo į grupes per kryptingo meninio ugdymo pamokas.
9. Kryptingo ugdymo menu bendroji programa įgyvendinama šiais etapais:
9.1. Pradinis ugdymas: dailė, scenos menai, neformaliojo švietimo programos.
9.2. Pagrindinis ugdymas: dailė, scenos menai, neformaliojo švietimo programos.
9.3. Vidurinis ugdymas: pasirenkamos dailės, teatro, šokio, muzikos ugdymo programos, neformaliojo švietimo programos.
10. Atsižvelgiant į mokinio poreikius 11–12 kl., gimnazija siūlo rinktis vieną iš meninio ugdymo programų:
10.1. Dailės programą išplėstiniu kursu (dailėtyra, piešimas-tapyba, grafika, skulptūra, dizainas);
10.2. Dailės programą bendruoju kursu (dailėtyra, dailės raiška);
10.3. Teatro programą bendruoju arba išplėstiniu kursu;
10.4. Šokio programą bendruoju arba išplėstiniu kursu;
10.5. Muzikos programą bendruoju arba išplėstiniu kursu;
11. Gimnazijoje vykstančiuose meno sritims skirtuose neformaliojo švietimo užsiėmimuose mokiniai gali gilinti savo kompetencijas bei kryptingai ugdytis.

KUM programa