Menu Close

Gimnazijos dokumentai

STRATEGINIS PLANAS 2023–2027 m.

2023–2024 ir 2024–2025 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

2024 M. VEIKLOS PLANAS

HUMANISTINĖS KULTŪROS UGDYMO MENINE VEIKLA SAMPRATA

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 

MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

5–12 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR ANALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO MOKOMOJO DALYKO, DALYKO KURSO, MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DALIES FIZINIO UGDYMO IR MENŲ PAMOKŲ IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Atleidimo nuo fizinio ugdymo ir menų pamokų prašymas

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (1 dalis)

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2 dalis)

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS TVARKOS APRAŠAS

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO GIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE RŪKYTI IR TURĖTI TABAKO GAMINIŲ IR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS