Menu Close

Gimnazijos dokumentai

STRATEGINIS PLANAS 2023–2027 m.

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 2021–2022 M. M. ir 2022-2023 M. M.

HUMANISTINĖS KULTŪROS UGDYMO MENINE VEIKLA SAMPRATA

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE APRAŠAS

5-12 KL. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR ANALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

APRAŠO PRIEDAI

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ DALYKO, DALYKO PROGRAMOS KURSO, MODULIO PASIRINKIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO, MENŲ PAMOKŲ (JŲ DALIES) IR PASIEKIMŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS 

ATLEIDIMO PRAŠYMAS

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO TVARKA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (1 dalis)

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2 dalis)

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO GIMNAZIJOJE IR JOS TERITORIJOJE RŪKYTI IR TURĖTI TABAKO GAMINIŲ IR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS