Priėmimo tvarka


Mokiniai, gavę kvietimus mokytis iš kelių ugdymo įstaigų, birželio 10-15 dienomis turi pasirinkti vieną ugdymo įstaigą ir patvirtinti savo apsisprendimą el. prašymų teikimo sistemoje.

Birželio 16 - 20 dienomis gimnazija patvirtins Jūsų sutikimus lankyti mokyklą. Į laisvas vietas (jei jų bus) bus siunčiami papildomi kvietimai. Gavę pasiūlymą mokytis nurodytu terminu, savo apsisprendimą tėvai turės patvirtinti per 5 dienas.

Daugiau informacijos http://www.vilnius.lt/index.php?2082397381

Nuo 2017-06-20 iki 2017-06-23 9-14 val. kviečiame atvykti į gimnaziją pasirašyti mokymosi sutartis. Pasirašant sutartis turėti šiuos dokumentus:

1 klasė

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą.
 • Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai.
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.

 

2-4 klasės

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.

 

5 klasė

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.
 • Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą.
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.

 

6-8 klasės

 • Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų pažymą (6 ir 7 klasių metinius įvertinimus).
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.

 

9-11 klasės

 • Vaiko gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento originalą ir kopiją.
 • Mokymosi pasiekimų pažymėjimą (į 9-10 klases).
 • Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą (jei nenurodėte el. prašyme) - pildoma vietoje.
 • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją (į 11 klasę).
 • Individualų ugdymo planą (į 11 klasę).

 

Dėl meninio ugdymo krypties pasirinkimo: dėl riboto laisvų vietų skaičiaus scenos menų ir dailės krypčių klasėse, pirmumo tvarka į pasirinktos krypties klasę bus priimti mokiniai, deklaravę savo pasirinkimą el. sistemoje iki birželio 9 dienos.

 

Prašymai mokytis Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje priimami nuo 2017 m. kovo 1 d. tik elektroniniu būdu prisijungus www.vilnius.lt/mokykla
Čia rasite priėmimo į mokyklas tvarką, informaciją apie mokykloms priskirtas teritorijas, instrukciją kaip pildyti prašymą, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę. Registracija į ugdymo įstaigas vyksta nuolat ir prašymo registracijos laikas neturi įtakos vietai eilėje. Vietą eilėje įtakoja taškai, gauti sumuojant nurodytus ir dokumentais patvirtintus pirmumo kriterijus.

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie interneto tai galite padaryti gimnazijos bibliotekoje.
Konsultacijų laikas dėl prašymų pateikimo internetu
Antradienis - Ketvirtadienis
9.00-11.00 (raštinėje)
14.00-16.00 (raštinėje)
Informacija teikiama telefonu - (8 5) 2799450

Pildant prašymą elektroninėje sistemoje prašome atkreipti dėmesį į skiltį „specifiniai pageidavimai“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje kartu su bendruoju ugdymu įgyvendinama Kryptingo meninio ugdymo programa. Formuojamos dviejų meninių krypčių klasės: dailės ir scenos menų (teatras, muzika, šokis).

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją privalo pasirinkti meninio ugdymo kryptį. Savo pasirinkimą prašome išreikšti el. prašymo formoje užpildami skiltį „specifiniai pageidavimai" arba užpildydami prašymą ir atsiųsdami el. paštu rastine@tuskulenu.vilnius.lm.lt iki 2017 m. gegužės 26 d.

Prašymo skiltyje „specifiniai pageidavimai" taip pat nurodykite brolio/sesers, jau lankančio Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją, vardą, pavardę ir klasę.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys į pirmąją klasę leisti vaiką, kuriam šiais kalendoriniais metais dar nesueina 7 m., iki 2017 m. birželio 2 d. pateikia brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje veikia Mokinių priėmimo komisija pagal patvirtintą komisijos darbo tvarką.

Į 1-8 klases pirmumo teise priimame mokinius iš mokyklai priskirtos teritorijos. Mokytis penktoje klasėje pirmumo teisę turi Tuskulėnų gimnazijos 4 klasės mokiniai, devintoje (pirmoje gimnazijos klasėje) - Tuskulėnų gimnazijos 8 klasės mokiniai. Prašymų elektroniniu būdu šiems mokiniams pildyti nereikia.

Į laisvas vietas 1-12 klasėse kviečiame mokinius, norinčius ugdyti meninius gebėjimus, iš viso Vilniaus miesto.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę, pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą internetu www.vilnius.lt/mokykla pridedant pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
2. Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą arba pažymėti savo pasirinkimą pildant prašymą internetu skiltyje „specifiniai pageidavimai".
3. Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
4. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą.
5. Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai.
6. Jei vaikas lanko meninės krypties neformaliojo ugdymo užsiėmimus, pateikti tai patvirtinančių dokumentų (įstaigos pažymos, padėkų, diplomų) kopijas.

Mokytis į penktąsias klases pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai:
1. Nustatytos formos prašymą internetu www.vilnius.lt/mokykla pridedant pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
2. Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą.
3. Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.
5. Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą.
6. Jei vaikas lanko meninės krypties neformaliojo ugdymo užsiėmimus, pateikti tai patvirtinančių dokumentų (įstaigų pažymų, padėkų, diplomų) kopijas.

Mokytis į antrą, trečią, ketvirtą, šeštą, septintą ar aštuntą klasę, jei yra laisvų vietų, priimami mokiniai, pateikę mokyklai:
1. Nustatytos formos prašymą internetu www.vilnius.lt/mokykla pridedant pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
2. Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą.
3. Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.
4. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir(ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
5. Jei vaikas lanko meninės krypties neformaliojo ugdymo užsiėmimus, pateikti tai patvirtinančių dokumentų (įstaigų pažymų, padėkų, diplomų) kopijas.

Asmenys, norintys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (devintoje, dešimtoje klasėje) ir pagal vidurinio ugdymo programą (vienuoliktoje, dvyliktoje klasėje), mokyklai pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą internetu www.vilnius.lt/mokykla pridedant pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
2. Meninio ugdymo krypties pasirinkimo prašymą.
3. Vaiko gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento originalą ir kopiją.
4. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą (į 9-10 klases), jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos.
5. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir jo kopiją (į 11-12 klases).
6. Individualų ugdymo planą (į 11-12 klases).
7. Jei vaikas lanko meninės krypties neformaliojo ugdymo užsiėmimus, pateikti tai patvirtinančių dokumentų (įstaigos pažymos, padėkų, diplomų) kopijas.
8. Miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų, konkursų dalyviai, taip pat mokiniai lankantys neformaliojo (meninės ar mokslinės krypčių) švietimo įstaigas pristato tai paliudijančių dokumentų kopijas.


Previous page: Atributika
Next page: Dokumentai