Meninio ugdymo organizavimas


KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS

1. Priimant mokytis į meninio ugdymo 1-12 klases/grupes atranka nevykdoma, laikomasi mokinių/mokinių tėvų laisvanoriško pasirinkimo principo.
2. Esant meninio ugdymo klasėje/grupėje laisvų vietų mokiniai gali įsitraukti į meninę veiklą bet kuriame ugdymo etape nuo rugsėjo 1 d.
3. 1-10 kl. mokiniai gali keisti Kryptingo meninio ugdymo programos sritį arba nutraukti mokymąsi pagal pasirinktą meninio ugdymo programą pereidami į paralelę klasę/grupę bet kuriame ugdymo etape nuo mokomojo pusmečio pradžios.
4. 11-12 kl. menų programos keitimo tvarką reglamentuoja Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos Mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko/kurso kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka, patvirtinta Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-214.1.
5. Kryptingo meninio ugdymo programa integruojama į Neformaliojo švietimo užsiėmimus.
6. Neformaliojo švietimo meninio ugdymo užsiėmimus gali lankyti kiekvienas pageidaujantis Tuskulėnų vidurinės mokyklos mokinys.
7. Meniniam ugdymui panaudojamos mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos bei neformaliojo ugdymo valandos.
8. Moksleivių pamokų krūviai neviršija nustatytų normų.
9. Mokykla naudojasi galimybėmis dėl klasių dalijimo į grupes per kryptingo meninio ugdymo pamokas.
10. Kryptingo meninio ugdymo bendroji programa įgyvendinama šiais etapais:
10.1. Pradinis ugdymas: dailė, integruoti menai (šokio pamokos visose klasėse), neformalaus švietimo programos.
10.2. Pagrindinis ugdymas: dailė, integruoti menai (teatras, šokis, muzika), neformalaus švietimo programos.
10.3. Vidurinis ugdymas: pasirenkamos dailės, teatro, šokio, muzikos ugdymo programos, neformalaus švietimo programos.

Meninis ugdymas 11-12 klasėje

1. Atsižvelgiant į mokinio poreikius, mokykla siūlo rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų:
1.1. Dailės I-ąją programą išplėstiniu kursu (dailėtyra, piešimas-tapyba, grafika, skulptūra, dizainas);
1.2. Dailės II-ąją programą išplėstiniu kursu (11 kl. - dailėtyra, piešimas-tapyba, fotografija; 12 kl. - dailėtyra, dizainas, skulptūra);
1.3. Dailės III-ąją programą bendruoju kursu (dailėtyra, dailės raiška);
1.4. Dailės IV-ąją programą bendruoju kursu (11 kl. -fotografija; 12 kl. - dizainas, skulptūra);
1.5. Teatro programą bendruoju kursu (pageidaujantiems tęsti integruotų menų teatro programą mokiniams);
1.6. Teatro programą išplėstiniu kursu (pageidaujantiems gilinti integruotų menų teatro programą mokiniams);
1.7. Šokio programą bendruoju kursu (pageidaujantiems tęsti integruotų menų šokio programą mokiniams);
1.8. Šokio programą išplėstiniu kursu (pageidaujantiems gilinti integruotų menų šokio programą mokiniams);
1.9. Muzikos programą bendruoju kursu (pageidaujantiems tęsti integruotų menų muzikos programą mokiniams).
1.10. Muzikos programą išplėstiniu kursu (pageidaujantiems gilinti integruotų menų muzikos programą mokiniams).
1.11 Neformalaus meninio ugdymo programas.
2. Mokykloje vykstančiuose meno sritims skirtuose neformalaus ugdymo užsiėmimuose, mokiniai gali gilinti savo kompetencijas bei kryptingai ugdytis.

 

MENINIO UGDYMO UŽSIĖMIMAI PAGAL KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ 2014-2015 m.m.

Meninio ugdymo užsiėmimai, integruojami į formalaus ugdymo tvarkaraštį

Pasirenkamosios dailės, teatro, muzikos, šokio programos (neformalusis švietimas)


Previous page: Meninio ugdymo programos
Next page: Dailė